NAUTIKA INFO

Pogledajte naš video serijal "Nautika info", na Elko Marine YouTube kanalu, i saznajte sve što niste znali iz oblasti nautike.

Registracija plovila – Nautika info S2E10

Registracija plovila je tema koje mnoge mlade nautičare muči, a i onim iskusnim ume da stvara određene dileme. Dokumentacija koja je potrebna pri registaciji plovila neretko je predmet diskusije o kojem se zna vrlo malo.  

Pre svega, neophodno je da razlikujemo dve osnovne namene plovila:

 • Plovila za sport i rekreaciju
 • Plovila za privredne svrhe 

Registracija plovila se od 2008. godine vrši na period od tri godine kada se radi o plovilima namenjenim za sport i rekreaciju, a kada se radi o plovilima namenjenim za privredu, registracija se vrši svake godine. 

Registracija plovila sadržaj:

U nastavku bloga, detaljno ćemo objasniti sledeće:

 • Registracija novog plovila
 • Registracija polovnog plovila
 • Registracija novog plovila uvezenog iz inostranstva
 • Registracija polovnog plovila uvezenog iz inostranstva
 • Registracija plovila bez papira – bez vlasničke dokumentacije
 • Registracija plovila iz samogradnje
 • Registracija plovila za privredne svrhe
 • Vlasnička dokumentacija vanbrodskog motora
 • Dokumentacija pri svakom isplovljavanju
 • Registraciona nalepnica
   

Registracija novog plovila 

Ukoliko ste kupili novo plovilo i novi vanbrodski motor, tada je proces registracije vrlo jednostavan. Prilikom kupovine plovila od ovlašćenih proizvođača i distributera, prodavac je dužan da vam dostavi svu potrebnu dokumentaciju, kao što je to: 

 • Račun 
 • Sertifikat 
 • Carinske deklaracije – kada se radi o uvezenim motorima i sl. 

Svu dokumentaciju koju dobijete od prodavca, potrebno je odneti u najbližu kapetaniju, gde se dobijaju nalozi za uplatu Republičke administrativne takse, tehničkog pregleda i poreza na upotrebu plovila. 

Tehnički pregled plovila čija je namena sport i razonoda, vrši nadležna kapetanija na teritoriji gde se želi registrovati plovilo.  

Plovila koja imaju snagu veću od 15 KW odn. 20 KS moraju imati polisu obaveznog osiguranja plovila, za štetu namenjenu trećem licu. Postoji mogućnost i dodatnih vrsta osiguranja, ali ona nisu obavezna i zavise od odluke vlasnika plovila. 

Registracija polovnog plovila – plovilo koje je već bilo registrovano 

Kada se radi o registraciji plovila koje je već prethodno bilo registrovano, potrebna dokumentacija se malo razlikuje nego kod registracije novog plovila. Dakle, prilikom kupovine plovila od drugog lica, a u slučaju da je plovilo već registrovano na području kapetanije, tj. da se neće vršiti prebacivanje registracije u drugu kapetaniju, potrebna je sledeća dokumentacija: 

 • Kupoprodajni ugovor overen kod notara 
 • Dokaz o plaćenom porezu na apsolutna prava 

I sa tom dokumentacijom se odlazi u kapetaniju.  

Ukoliko je plovilo bilo registrovano na području druge kapetanije tada je, pored navedenih dokumenata potrebno dostaviti i rešenje o brisanju plovila iz kapetanije u kojoj je plovilo bilo registrovano, s obzirom da plovilo ne može biti registrovano u dve kapetanije. Dakle, potrebno je prvo regulisati vlasništvo, odnosno izvršiti promenu vlasništva i tek onda pristupiti registraciji plovila. 

 

Uvoz čamaca iz inostranstva 

Dokumentacija za registraciju plovila koja su uvezna iz inostranstva se razlikuje po tome da li su plovila nova ili polovna. 

Registracija novog plovila uvezenog iz inostranstva 

Za registraciju novog plovila iz uvoza, potrebna su sledeća dokumenta: 

 • Račun iz inostranstva 
 • Carinska deklaracija 
 • Sertifikati 

Kod kupovine novih plovila iz inostranstva, takođe se sva dokumentacija dobija od prodavca.  

Nakon pregleda urednosti dokumentacije i plaćenih taksi, vlasnik plovila dobija plovidbenu dozvolu. 

Registracija polovnog plovila uvezenog iz inostranstva 

Kada je reč o kupovini polovnih plovila koja se uvoze iz inostranstva, za registraciju je potrebno dostaviti rešenje o brisanju plovila iz kapetanije u kojoj je plovilo bilo registrovano takozvana “brisovnica” odn. dokaz o prenosu vlasništva i brisanju plovila iz registra kapetanije u kojoj je prethodno bilo registrovano. 

Registracija plovila bez papira – bez vlasničke dokumentacije 

Svako plovilo mora imati propratnu dokumentaciju. Plovilo bez vlasničke dokumentacije nije moguće registrovati. Stoga, prilikom kupovine polovnog plovila, bilo da se radi o kupovini plovila na našem tržištu ili iz inostranstva, obratite pažnju na to da li plovilo poseduje vlasničku dokumentaciju ili ne. 

Registracija plovila iz samogradnje 

Plovilo koje je proizvedeno u samogradnji se ne može registrovati bez posebne procedure. Dakle, pre samog procesa izgradnje neophodno je da se ispoštuje sledeća procedura i prati tačno definisan pravni proces: 

 • Prvo je potrebno napraviti projekat od strane ovlašćenog, licenciranog brodograditelja. 
 • Projekat se pre izgradnje plovila dostavlja u Kapetaniju gde se overava.
 • U toku gradnje, zaposleni iz Kapetanije 2-3 puta tokom izgradnje vrše nadzor gradnje. 

Ukoliko se nakon izgradnje plovila pristupi registraciji, a da se prethodno nije ispoštovala procedura, takvo plovilo se ne može registrovati. 

Dakle, samogradnja nije ukinuta, i moguće je registrovati plovila iz samogradnje, ali je pre njihove izgradnje obavezno ispoštovati navedenu proceduru.
 

Registracija plovila za privredne svrhe 

Kao što smo na početku teksta definisali ključnu podelu na plovila za rekreaciju i sport i plovila za privredu, i objasnili tok registracije prve grupacije, u nastavku detaljnije objašnjavamo registraciju plovila za privredne svrhe. U tu kategoriju spadaju i plovila koja se koriste za profesionalni ribolov. 

Ta plovila moraju biti registrovana za privredu. A kako se registruju plovila za privredne svrhe?
 

Podrazumevaćemo da je vlasnička struktura uredna te da je, u slučaju kupovine polovnog plovila, ispoštovana procedura u vidu kupoprodajnog ugovora i prenosa vlasništva. 

Da bi se registrovalo plovilo za privredne svrhe neophodno je prvenstveno se obratiti Upravi za privredu u Beogradu, jer je ona jedina institucija u Republici Srbiji koja može da izda izveštaj o tehničkom pregledu objekta, koji je potreban za registraciju plovila za privredne svrhe. Nakon što se dobije izveštaj o tehničkom pregledu plovila, i prethodno plati naknada za pregled plovila, sva dokumentacija se predaje Kapetaniji na čijoj teritoriji će plovilo biti zavedeno. 

Vlasnička dokumentacija vanbrodskog motora 

Svi vanbrodski motori moraju imati urednu vlasničku dokumentaciju, koja podrazumeva: 

 • Račune iz inostranstva 
 • Carinske deklaracije – bilo da se radi o jedinstvenoj carinskoj deklaraciji ili CPD-u 

Važno je da se svaki vanbrodski motor uredno uveze u zemlju i da ima dokumentaciju koja to potkrepljuje. Svaki vanbrodski motor, bilo da je nov ili polovan mora imati prateću dokumentaciju i samo tako se može registrovati.
 

Dokumentacija pri svakom isplovljavanju 

Kada se uspešno izvršila registracija plovila, vlasnici plovila moraju imati pri svakom isplovljavanju određenu dokumentaciju koja podrazumeva: 

 • Dozvolu za upravljanje motornim plovilom (pandan vozačkoj dozvoli) 
 • Plovidbenu dozvolu (pandan saobraćajnoj dozvoli) 

Takođe, neophodno je da je plovilo obeleženo kao registrovano, tj. da ima jasno vidljivu registracionu nalepnicu. 

Registraciona nalepnica za plovila 

U plovidbenu dozvolu upisan je registarski broj koji je vlasnik plovila dužan da napravi ili odštampa u vidu nalepnice. Ona mora biti zalepljena na obe strane plovila na pramčanom delu, i mora biti kontrastnih, suportnih boja od boja trupa jer je izuzetno važno da ona bude vidljiva. Minimalna veličina slova je 10 cm širine i 15 cm visine.

U jednoj od epizoda našeg video serijala „Nautika info” razgovarali smo o registraciji plovila sa kapetanom u Kapetaniji Novi Sad, gospodinom Miroslavom Činčurkom, koji se potrudio da pruži relevantne informacije i time olakša nautičarima proces registruje plovila, ali i da da odgovore na neka od najčešćih pitanja kada je u pitanju dokumentacija vezana za plovilo.